Grand

Tūkstantis dolerių arba kita valiuta.

Pokerio terminai "G" raide

Gallery

Nežaidžiantys žiūrovai.

Gambling

Statyti žetonus net tada, kai jie...

Go All In

Statyti visus turimus savo žetonus.

Grinding

“Juodai dirbti”. Dažniausiai tai apibūdinamas, juodas...

Guarantee

Žodis susijęs su priziniu fondu ir...

Gut Shot

Situacija, kai iki eilės kombinacijos trūksta...